Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Önallar Tarım Makineleri A.Ş. kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin özenli ve dikkatli davranmaktayız. Bu nedenle kişisel verileriniz Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından, KVKK’da yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Kişisel verilerinizin Önallar Tarım Makineleri A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklanan kapsamda ve sınırlarda işlenebileceği konusunda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız.

 

Veri Sorumlusu

:

Önallar Tarım Makineleri A.Ş.

Adres

:

Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

Tel

:

prs@onallar.com.tr

E-posta

:

onallartarim@hs01.kep.tr

 

1) Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları . Hukuki Sebepleri ve Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Toplanma Yöntemleri

Kimlik Bilgileri

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza

 

 

Kimlik bilgileriniz, çevrimiçi elektronik ve basılı formlar, elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

ü  Ad Soyad

ü  Anne Adı

ü  Baba Adı

ü  Cinsiyet

ü  Doğum Tarihi

ü  Doğum Yeri

ü  Fotoğraf

ü  Medeni Durum

ü  TC Kimlik No

ü  Uyruk

İletişim Bilgileri

ü  e-posta

ü  Telefon Numarası

ü  Adres

Özlük Bilgileri

ü  Askerlik Durumu

ü  Eğitim Durumu

ü  Mesleki Deneyim

ü  Özgeçmiş

ü  Ücret Beklentisi

ü  Ehliyet

 

Referans Bilgileri

ü  Ad Soyad

ü  Pozisyon/Unvan

ü  Telefon Numarası

 

2) Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; Şirket İçi İlgili Departmanlar ve Yönetim Kuruluna aktarılmaktadır.

 

3) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

4) Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verileriniz başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklanacaktır.

 

5) Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

ü  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

ü  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve 

ü  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

6) Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak;

ü  Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Konya OSB Evrenköy Cad. 3 Nolu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA adresine göndererek,

ü  Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte şirketimize bizzat başvurarak,

ü  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle 0332 248 95 63 kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Başvuru Sahibince mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu doldurmak suretiyle https://www.onallar.com.tr  adresine e-posta göndererek, iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7) Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.